Home » Aktualności » Niesamowita lekcja historii

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Niesamowita lekcja historii

W pią­tek 6 mar­ca odby­ła się dla klas VII i VIII nie­sa­mo­wi­ta lek­cja histo­rii. Na zapro­sze­nie nauczy­ciel­ki histo­rii przy­był do naszej szko­ły pan Mariusz Dych­to, aby prze­pro­wa­dzić lek­cję o boha­te­rach pod­zie­mia anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go. Ta wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa. Doszło do niej w ramach obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”. Ucznio­wie pozna­li losy żoł­nie­rzy, któ­rzy przez wie­le lat ucho­dzi­li za ban­dy­tów, a któ­rzy odda­li życie w wal­ce o nie­pod­le­głą , wol­ną Pol­skę. Pozna­li meto­dy, jaki­mi sowie­ci pró­bo­wa­li zwal­czać pod­zie­mie nie­pod­le­gło­ścio­we. Wie­lu z nich do dzi­siaj nie docze­ka­ło się należ­ne­go pochów­ku, bo nie wia­do­mo, gdzie są ich szcząt­ki.

O zain­te­re­so­wa­niu tema­tem świad­czy­ła cisza, jaka pano­wa­ła  w cza­sie spo­tka­nia. Ucznio­wie zro­zu­mie­li, jak waż­na jest pamięć o boha­te­rach –„Żoł­nier­zach Wyklę­tych”.