Home » Rok szkolny 2013/2014 » Od przedszkola do Opola

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Od przedszkola do Opola

Wyciecz­ka do ZOO do Opo­la była kolej­ną cie­ka­wą przy­go­dą jaka spo­tka­ła przed­szko­la­ki z gru­py 3–4 i 5–6 lat­ków SP w Pie­czy­skach w dniu 23 czerw­ca 2014 r. Przed­szko­la­ki mia­ły oka­zje zoba­czyć nie­spo­ty­ka­ne na co dzień oka­zy, prze­mie­rza­jąc alej­ki przyj­rzeć się z bli­ska zwie­rzę­tom, poznać ich wygląd oraz tryb życia. Prze­wod­ni­cy w spo­sób cie­ka­wy opo­wia­da­li dzie­ciom cie­ka­wost­ki o zwie­rzę­tach zamiesz­ku­ją­cych opol­skie ZOO. Wyciecz­ka oka­za­ła się nie tyl­ko wspa­nia­łym prze­ży­ciem ale tak­że atrak­cyj­ną lek­cją przy­ro­dy oraz cie­ka­wą for­mą spę­dze­nia cza­su na świe­żym powie­trzu. Dla wie­lu była to pierw­sza wizy­ta w ZOO.

W dro­dze powrot­nej pomi­mo zmę­cze­nia humo­ry dopi­sy­wa­ły. Pobyt w Ogro­dzie Zoo­lo­gicz­nym dostar­czył wszyst­kim wie­lu nowych i nie­za­po­mnia­nych wra­żeń.