Home » Aktualności » Ortograficzne zmagania

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Ortograficzne zmagania

W  naszej szko­le odbył się Gmin­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny „Dyk­tan­do pod cho­in­kę”. Wyjąt­ko­wy, przed­świą­tecz­ny nastrój poma­gał prze­zwy­cię­żyć trud­no­ści  w poko­ny­wa­niu zawi­łych ście­żek pol­skiej orto­gra­fii. A do łatwych ona nie nale­ży, o czym prze­ko­na­li się ucznio­wie klas szó­stych z Gmi­ny Wie­ru­szów. Spo­tka­nie pozwo­li­ło na wymia­nę doświad­czeń wśród nauczy­cie­li i na spraw­dze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści wśród uczniów. Osta­tecz­ne wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co:

I miej­sce — Oli­wia Bru­der ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie

II miej­sce — Pau­li­na Strze­lec­ka ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach

III miej­sce – Piotr Wab­nic ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie im. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go

Pani Dyrek­tor podzię­ko­wa­ła  nauczy­cie­lom i uczniom, któ­rzy przy­ję­li zapro­sze­nie na kon­kurs i zapro­si­ła wszyst­kich już za rok. Zwy­cięz­com pogra­tu­lo­wa­ła wie­dzy i umie­jęt­no­ści orto­gra­ficz­nych.