Home » Aktualności » Pasowanie na przedszkolaka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Pasowanie na przedszkolaka

„Paso­wa­nie na przed­szko­la­ka” to pierw­sza wyjąt­ko­wa uro­czy­stość w życiu dzie­ci, któ­re we wrze­śniu tego roku po raz pierw­szy roz­po­czę­ły swo­ją przy­go­dę z przed­szko­lem. Dla naj­młod­szych było to ogrom­ne prze­ży­cie.  Przed­szko­la­ki z uśmie­cha­mi na twa­rzach recy­to­wa­ły wier­szy­ki i śpie­wa­ły pio­sen­ki otrzy­mu­jąc od rodzi­ców grom­kie bra­wa. Zanim zło­ży­ły uro­czy­stą przy­się­gę wyko­na­ły kil­ka zadań -sta­ły na jed­nej nodze, pod­ska­ki­wa­ły, śpie­wa­ły po angiel­sku. Pod­czas uro­czy­sto­ści malu­chy swo­im zacho­wa­niem potwier­dzi­ły, że dobrze się czu­ją w przed­szko­lu. Zapre­zen­to­wa­ły rodzi­com pio­sen­ki, wier­sze i tań­ce, któ­rych nauczy­ły się do tej pory. Odświęt­ny strój i  wystrój sali pod­kre­śli­ły donio­słość wyda­rze­nia.
W dal­szej czę­ści dzie­ci zło­ży­ły uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie, a pani Mał­go­rza­ta Gone­ra – dyrek­tor szko­ły doko­na­ła paso­wa­nia. Na pamiąt­kę tej waż­nej chwi­li każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło dyplom oraz ksią­żecz­kę.