Home » Rok szkolny 2014/2015 » Pieczyska — Kraków — Wieliczka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Pieczyska — Kraków — Wieliczka

W ostat­nim tygo­dniu roku szkol­ne­go ucznio­wie klas III, IV, V i VI uda­li się na jed­no­dnio­wą wyciecz­kę Kra­ków — Wie­licz­ka. W Kra­ko­wie mogli zwie­dzić Kate­drę na Wawe­lu z dzwo­nem Zyg­mun­ta i Gro­ba­mi Kró­lew­ski­mi, muzeum Kate­dry, podejść do Smo­czej Jamy, a następ­nie udać się szla­kiem Dro­gi Kró­lew­skiej na Rynek Głów­ny, obej­rzeć Kościół Mariac­ki i wysłu­chać hej­na­łu o peł­nej godzi­nie. W kolej­nej czę­ści wyciecz­ki zwie­dza­li Zabyt­ko­wą Kopal­nię Soli, któ­ra sta­no­wi jedy­ny obiekt gór­ni­czy na świe­cie czyn­ny bez prze­rwy od śre­dnio­wie­cza do chwi­li obec­nej. Przej­ście tra­są tury­stycz­ną obej­mu­je 800 scho­dów do poko­na­nia i zej­ście na głę­bo­kość 135 metrów pod zie­mię. Na szla­ku pod­ziem­ne jezio­ra, maje­sta­tycz­ne kon­struk­cje cie­siel­skie, ponad 20 komór, w tym Kapli­ca św. Kin­gi i uni­kal­ne sol­ne rzeź­by. Wypra­wę dla 42 uczniów współ­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków rady rodzi­ców i fun­du­szu sołec­kie­go Pie­czysk. Dzię­ku­je­my!