Home » Rok szkolny 2013/2014 » Podsumowanie czas zacząć …

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Podsumowanie czas zacząć …

W cza­sie uro­czy­sto­ści inau­gu­ru­ją­cej roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2013/2014 Mag­da­le­na Gabas — Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zapro­si­ła uczniów i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go do wypra­wy po bez­kre­snym oce­anie wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Dziś, po dzie­się­ciu mie­sią­cach, wró­ci­ła do wyda­rze­nia z 2 wrze­śnia 2013 r. stwier­dza­jąc: „ … jako kapi­tan stat­ku pod nazwą Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach jestem dum­na, że dotar­li­śmy do celu naszej wspól­nej wypra­wy po wie­dzę i umie­jęt­no­ści ze wspa­nia­ły­mi wyni­ka­mi. Każ­dy dopły­nął do inne­go por­tu. Dla gru­py szó­sto­kla­si­stów jest to port, w któ­rym żegna­ją się ze szko­łą, trze­cio­kla­si­ści koń­czą I etap edu­ka­cyj­ny, przed­szko­la­ki — oddział przed­szkol­ny. Dobrze, że mie­li­śmy sprzy­ja­ją­ce wia­try ze stro­ny orga­nu pro­wa­dzą­ce­go szko­łę, Gmi­ny Wie­ru­szów, któ­ry oprócz bie­żą­cych wydat­ków zde­cy­do­wał o sfi­nan­so­wa­niu zaku­pu mebli do oddzia­łu przed­szkol­ne­go i sali kom­pu­te­ro­wej. Bur­mistrz Bog­dan Nawroc­ki akcep­tu­jąc decy­zję Sołec­twa Cho­ba­nin o prze­ka­za­niu środ­ków z fun­du­szu sołec­kie­go na zaku­pie­nie wypo­sa­że­nia pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej speł­nił marze­nie uczniów, przed­szko­la­ków i nauczy­cie­li o tabli­cy inte­rak­tyw­nej. Sprzy­jał nam wiatr Rady Rodzi­ców, któ­ra wspie­ra­ła szko­łę w orga­ni­za­cji imprez i uro­czy­sto­ści, zaku­pi­ła wie­le środ­ków dydak­tycz­nych i ele­men­tów wypo­sa­że­nia sal lek­cyj­nych, współ­uczest­ni­czy­ła m.in. w two­rze­niu pro­gra­mu wycho­waw­cze­go i pro­fi­lak­tycz­ne­go oraz kon­cep­cji pra­cy szko­ły. Dro­dzy ucznio­wie podró­ży towa­rzy­szył Wasz zapał do nauki, chęć uczest­ni­cze­nia w życiu szko­ły, repre­zen­to­wa­nia jej w kon­kur­sach, tur­nie­jach i zawo­dach spor­to­wych. Wspie­ra­ni przez nauczy­cie­li i rodzi­ców odnie­śli­ście wie­le suk­ce­sów…”:

 • wyróż­nie­nie w woje­wódz­kim kon­kur­sie pla­stycz­nym „Zie­mia widzia­na z kosmo­su” — Mar­ta Grusz­ka
 • II miej­sce w Mistrzo­stwach Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce (rzut piłecz­ką palan­to­wą) — Alek­san­dra Strzel­czyk
 • wyróż­nie­nie w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Pla­stycz­nym „Zostań wydaw­cą Tuwi­ma” — Mar­ta Grusz­ka
 • I miej­sce w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Przy­rod­ni­czym „Na dzi­ko … czy­li w poszu­ki­wa­niu dzi­kich wysy­pisk — Mar­ta Gabas, Patry­cja Zawier­ta, Mag­da­le­na Zawier­ta , Wik­to­ria Trze­ciak, Adam Rzeź­nik
 • I, II, III, IV, V miej­sce w gmin­nych eli­mi­na­cjach Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej — Alek­san­dra Strzel­czyk, Mar­ta Gabas, Patry­cja Zawier­ta, Nata­lia Smo­ra­wa, Mag­da­le­na Zawier­ta
 • I, II, III, IV miej­sce w eli­mi­na­cjach powia­to­wych Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej — Mar­ta Gabas, Alek­san­dra Strzel­czyk, Patry­cja Zawier­ta, Nata­lia Smo­ra­wa
 • I miej­sce w gmin­nym eta­pie i IV miej­sce w powia­to­wym eta­pie XLII Ogól­no­pol­skie­go Mło­dzie­żo­we­go Tur­nie­ju Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­cze­go — Mar­ta Gabas, Mag­da­le­na Zawier­ta, Patry­cja Zawier­ta
 • w Gmin­nym Kon­kur­sie Pla­stycz­nym „Tam moje miej­sce, gdzie moja fla­ga”- I miej­sce w gru­pie przed­szkol­nej Adam Sztuc­ki; I miej­sce w gru­pie kl. I‑III Wik­to­ria Mały­ska, III miej­sce Erwin Kem­pa; I miej­sce w gru­pie kl. IV-VI — Mar­ta Gabas
 • w Gmin­nym Tur­nie­ju Pił­ki Noż­nej – II miej­sce Mar­ta Gabas, Patry­cja Zawier­ta, Mag­da­le­na Zawier­ta, Wik­to­ria Trze­ciak, Julia Olszo­wiak, Karo­li­na Rzep­ka, Nata­lia Smo­ra­wa, Alek­san­dra Strzel­czyk
 • w Gmin­nym Tur­nie­ju Pił­ki Noż­nej – III miej­sce Kon­rad Dąbik, Szy­mon Poda­wacz, Jakub Sztuc­ki, Kamil Żurek, Maciej Żurek, Tomasz Piluch, Bar­tosz Porasz­ka
 • II miej­sce w Gmin­nym Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim — Mar­ta Gabas
 • I miej­sce w Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Pla­stycz­nym „Ars Astro­no­mi­ca” — Mar­ta Gabas
 • udział w kra­jo­wym eta­pie Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su „Moja Pol­ska w 2050 roku” Wik­to­ria Mały­ska, Mar­ta Gabas, Nata­lia Smo­ra­wa, Urszu­la Łukow­ska, Oli­wier Woj­na­row­ski
 • I miej­sce w powia­to­wym eta­pie Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy o Bez­pie­czeń­stwie w Ruchu Dro­go­wym — Patry­cja Zawier­ta, III miej­sce Wik­to­ria Trze­ciak
 • III miej­sce w Powia­to­wym Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go — Mar­ta Gabas
 • I miej­sce w Mistrzo­stwach Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce (skok w dal) — Mar­ta Grusz­ka
 • IV miej­sce w Mistrzo­stwach Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce (bieg na 60 m) — Wik­to­ria Trze­ciak

Uro­czy­stość zaszczy­ci­li swo­ją obec­no­ścią Pani Ali­cja Ruta — Sekre­tarz Gmi­ny Wie­ru­szów, Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców — Pani Iwo­na Kaź­mier­ska-Mały­ska, przed­sta­wi­cie­le Zarzą­du OSP w Pie­czy­skach – dh Zyg­munt Sku­bich, dh Marek Malik, dh Miro­sław Gabas. Sekre­tarz Gmi­ny wrę­czy­ła nagro­dę książ­ko­wą naj­lep­szej uczen­ni­cy szko­ły — Mar­cie Gabas, któ­ra uzy­ska­ła śred­nią ocen 5,9, repre­zen­to­wa­ła szko­łę w wie­lu kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych. Stra­ża­cy nagro­dzi­li gru­pę dziew­cząt: Mar­tę, Alek­san­drę, Patry­cję, Nata­lię, Mag­da­le­nę i nauczy­ciel­kę przy­go­to­wu­ją­cą uczen­ni­ce – Rena­tę Owcza­rek za udział i suk­ce­sy w Ogól­no­pol­skim Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej. Wyra­zy uzna­nia za cało­rocz­ną pra­cę i gra­tu­la­cje za uzy­ska­ne wyni­ki i suk­ce­sy uczniów, na ręce dyrek­to­ra szko­ły, zło­ży­ła Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców. Spo­łecz­ność szkol­na podzię­ko­wa­ła Panu Mar­ko­wi Mali­ko­wi i Krzysz­to­fo­wi Kró­li­ko­wi za ini­cja­ty­wę dopo­sa­że­nia sali kom­pu­te­ro­wej, a miesz­kań­com Gór­ki Wie­ru­szow­skiej, Cho­ba­ni­na i Radzie Sołec­kiej za jej akcep­ta­cję.

Wszyst­kim życzy­my spo­koj­nych, sło­necz­nych, bez­piecz­nych i bez­tro­skich waka­cji.