Home » Rok szkolny 2017/2018 » Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas IV-VI

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas IV-VI

W pią­tek 16 mar­ca repre­zen­ta­cja naszej szko­ły  w skła­dzie: Adam Sztuc­ki, Maria Puchal­ska i Nata­lia Sowa rywa­li­zo­wa­ła w III Powia­to­wym Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go klas IV-VI w Cza­sta­rach. W kon­kur­sie wzię­ło udział 15 szkół z całe­go powia­tu wie­ru­szow­skie­go. Nasi ucznio­wie spi­sa­li się na medal.  Adam Sztuc­ki zajął I miej­sce w kate­go­rii klas IV, Maria Puchal­ska zaję­ła III miej­sce w kate­go­rii klas V, a Nata­lia Sowa zna­la­zła się na 5 miej­scu wśród uczniów klas VI.

Serdecznie gratulujemy!!!!!!!!!!!!!!