Home » Aktualności » Powiatowy Konkurs Recytatorski „Piękna niepodległa. Moja Ojczyzna”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Piękna niepodległa. Moja Ojczyzna”

27 listo­pa­da br. w Miej­sko — Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Wie­ru­szo­wie odbył się Powia­to­wy Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „ Pięk­na nie­pod­le­gła. Moja Ojczy­zna”. Celem kon­kur­su było uczcze­nie 100-lecia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski oraz kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych. Prze­słu­cha­nia odby­ły się w trzech kate­go­riach wie­ko­wych: kla­sy I — III, IV — VI i VII — VIII. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li Zuzan­na Pie­przyk z kla­sy II, Doro­ta Bin­kow­ska z kla­sy III, Zuzan­na Sku­pień z kla­sy IV, Adam Sztuc­ki z kla­sy V oraz Mał­go­rza­ta Dąbik z kla­sy VII. Tema­ty­ka wier­szy mia­ła cha­rak­ter patrio­tycz­ny. Ucznio­wie recy­to­wa­li wier­sze Ludwi­ka Wisz­niew­skie­go,  Kon­stan­te­go Ilde­fon­sa Gał­czyń­skie­go, Wisła­wy Szym­bor­skiej i Ada­ma Mic­kie­wi­cza.