Home » Aktualności » Profilaktyka uzależnień w Szkole w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Profilaktyka uzależnień w Szkole w Pieczyskach

W dniu 4 listo­pa­da w szko­le odby­ły się zaję­cia pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ka Miej­skie­go Ośrod­ka Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie panią Klau­dię Jaros na temat: Poję­cie uza­leż­nie­nia na przy­kła­dzie zespo­łu uza­leż­nie­nia od niko­ty­ny.

Zaję­cia prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły w kla­sach VI-VIII. Mia­ły one cha­rak­ter pra­cy indy­wi­du­al­nej ucznia oraz gru­po­wej. Poru­szo­ne takie zagad­nie­nia jak: przy­czy­ny się­ga­nia po sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne, kon­se­kwen­cje krót­ko­ter­mi­no­we i dłu­go­fa­lo­we uży­wa­nia oraz oczekiwane/ spo­dzie­wa­ne efek­ty zaży­wa­nia. Ucznio­wie notu­ją na kart­kach — roz­mo­wa na forum. Obja­wy uza­leż­nie­nia  — zada­niem mniej­szych grup jest poda­nie przy­kła­dów sytu­acji, w któ­rych moż­na zaob­ser­wo­wać dany objaw — uzu­peł­nie­nie przez pro­wa­dzą­cą.

Dla chęt­nych — ALKO­go­gle — demon­stra­cja upo­śle­dze­nia zmy­słów wystę­pu­ją­cych po spo­ży­ciu alko­ho­lu.