Home » Aktualności » Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

Mie­siąc paź­dzier­nik w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ły się pod hasłem pro­fi­lak­ty­ki. Szko­ła pod­ję­ła wie­le dzia­łań mają­cych na celu pro­fi­lak­ty­kę w róż­nych obsza­rach. Odby­ło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w Wie­ru­szo­wie. Gościem była Pani psy­cho­log Doro­ta Magot, któ­ra prze­pro­wa­dzi­ła poga­dan­ki w kla­sach V i VI na temat bez­pie­czeń­stwa w sie­ci oraz eli­mi­no­wa­nia zagro­żeń ze stro­ny mediów, skut­ków uza­leż­nie­ni od tele­wi­zji, Inter­ne­tu, gier kom­pu­te­ro­wych. W kla­sach VII i VIII tema­tem dys­ku­sji były uza­leż­nie­nia oraz zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce z uza­leż­nień od nar­ko­ty­ków, alko­ho­lu, papie­ro­sów i dopa­la­czy.  Poga­dan­kę na temat wad posta­wy i zdro­we­go try­bu życia prze­pro­wa­dzi­ła dla klas I-III higie­nist­ka szkol­na Pani Maria Kępa.  W szko­le odby­ło się rów­nież prze­sie­wo­we bada­nie wzro­ku dla uczniów, prze­pro­wa­dzo­ne przez fir­mę zewnętrz­na. Szko­ła gości­ła rów­nież Pan Damia­na Paw­la­ka-poli­cjan­ta z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji, któ­ry wygło­sił poga­dan­ki na temat bez­pie­czeń­stwa w dro­dze do szko­ły i ze szko­ły. Wycho­waw­cy klas cały czas w ramach godzin z wycho­waw­cą poru­sza­ją kwe­stie zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem i zdro­wiem. Tema­ty poru­szo­ne na spo­tka­niach z ucznia­mi są uję­te w Pro­gra­mie Pro­fi­lak­tycz­no-wycho­waw­czym szko­ły na rok szkol­ny 2018/2019 i wyni­ka­ją z har­mo­no­gra­mu dzia­łań szko­ły w zakre­sie pro­falk­ty­ki.