Home » Rok szkolny 2018/2019 » Przedszkolaki we Wrocławiu

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Przedszkolaki we Wrocławiu

4 czerw­ca przed­szko­la­ki z gru­py 3–4 lat­ków i 5–6 lat­ków wraz ze swo­imi wycho­waw­ca­mi i kil­ko­ma rodzi­ca­mi uda­li się na wyciecz­kę auto­ka­ro­wą do Wro­cła­wia.

O godzi­nie 8⁰⁰ rano wszy­scy uczest­ni­cy pod opie­ką prze­mi­łej pani prze­wod­nik i doświad­czo­ne­go kie­row­cy wyru­szy­li w tra­sę. Po dro­dze pani prze­wod­nik opo­wia­da­ła cie­ka­wost­ki o oko­li­cach mija­nych auto­ka­rem, zada­wa­ła zagad­ki — więc podróż minę­ła szyb­ko.

We Wro­cła­wiu przed­szko­la­ki poszły do Teatru Lalek na przed­sta­wie­nie pt. „Motyl”, następ­nie wybra­ły się do Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka, gdzie pod okiem fachow­ców, przy uży­ciu rekwi­zy­tów teatral­nych, odgry­wa­ły scen­ki. Następ­nie prze­cho­dząc przez Rynek szu­ka­ły wro­cław­skich kra­sna­li. Dzie­ci, mimo upa­łu, goto­we na dal­sze atrak­cje, poje­cha­ły zoba­czyć „Kolej­ko­wo” —  naj­więk­szą makie­tę Dol­ne­go Ślą­ska. To było coś pięk­ne­go. Pre­cy­zyj­nie wyko­na­ne nawet naj­mniej­sze ele­men­ty, jeż­dżą­ce pocią­gi oraz aneg­do­ty i cie­ka­wost­ki opo­wia­da­ne przez panią prze­wod­nik – wzbu­dza­ły zachwyt.

Pod wie­czór zmę­cze­ni, ale zado­wo­le­ni uczest­ni­cy wyciecz­ki wró­ci­li do Pie­czysk.