Home » Aktualności » Rozliczenie podręczników przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rozliczenie podręczników przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

22.06.2020

 godz.10.00- kla­sa VII

godz. 11.00- kla­sa VI

 

23.06.2020

godz. 9.00- kla­sa V

godz. 10.00- kla­sa IV

 

24.06.2020

godz. 9.00- kla­sa III

godz. 10.00- kla­sa II

godz. 11.00- kla­sa I

 

Oso­ba koor­dy­nu­ją­ca przyj­mo­wa­nie pod­ręcz­ni­ków- pani Jolan­ta Pie­trzy­kow­ska oraz wycho­waw­ca danej kla­sy.

Po zda­niu pod­ręcz­ni­ków ucznio­wie wra­ca­ją na zaję­cia, któ­re  odby­wa­ją się zgod­nie z pla­nem.