Home » Rok szkolny 2017/2018 » Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny!

Ogło­si­li­śmy wyni­ki kon­kur­su pla­stycz­ne­go „Ser­ce”. Jak co roku zosta­ły zło­żo­ne róż­no­rod­ne pra­ce. Zauwa­ża­my bogac­two tech­nik, kre­atyw­ność i ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia, jeśli cho­dzi o inter­pre­ta­cję tema­tu. Gło­sa­mi wszyst­kich uczniów wyło­ni­ła się zwy­cię­ska trój­ka. Oto wyni­ki:

I miej­sce- Nata­lia Sowa, kla­sa VI

II miej­sce- Zuzan­na Figiel, kla­sa V

III miej­sce- Mał­go­rza­ta Dąbik, kla­sa VI

Nagro­dę spe­cjal­ną w posta­ci wyróż­nie­nia otrzy­ma­ła gru­pa 3–4-latków.

Zdo­byw­czy­nie I, II i III miej­sca otrzy­ma­ły upo­min­ki w posta­ci przy­bo­rów szkol­nych, a przed­szko­la­ki słod­kie nie­spo­dzian­ki. Gra­tu­lu­je­my!