Home » Rok szkolny 2018/2019 » Sportowy Dzień Dziecka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sportowy Dzień Dziecka

7 czerw­ca br. zor­ga­ni­zo­wa­no w naszej szko­le Spor­to­wy Dzień Dziec­ka. Impre­zę roz­po­czę­to wrę­cze­niem nagro­dy dla spor­tow­ca roku, któ­rym został uczeń kla­sy szó­stej Dawid Szczer­buk.

Zma­ga­nia spor­to­we zaczę­ły przed­szko­la­ki i dzie­ci z klas naj­młod­szych, któ­re wzię­ły udział w  wyści­gach rzę­dów. Dla star­szych uczniów zor­ga­ni­zo­wa­no mecz w dwa ognie, rin­go i pił­kę noż­ną. Rywa­li­za­cja, jak zawsze, była bar­dzo zacię­ta i wzbu­dza­ła wie­le emo­cji wśród zgro­ma­dzo­nych kibi­ców. Poza atrak­cja­mi typo­wo spor­to­wy­mi w pro­gra­mie było jesz­cze malo­wa­nie twa­rzy oraz przy­go­to­wy­wa­nie zdro­wych soków w ramach pro­gra­mu „Żół­ty talerz”. Wie­le ucie­chy i rado­ści spra­wi­ły dzie­ciom tram­po­li­na, zjeż­dżal­nia, dmu­cha­ny zamek i żyro­skop. Na zakoń­cze­nie wszy­scy mogli skosz­to­wać pysz­nej kieł­ba­ski z gril­la. Pogo­da dopi­sa­ła, ucznio­wie spę­dzi­li czas aktyw­nie i w miłej atmos­fe­rze. Dzię­ku­je­my Radzie Rodzi­ców za nagro­dy w kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, kieł­ba­skę oraz dmu­cha­ne atrak­cje.