Home » Aktualności » Spotkanie z Mikołajem

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Spotkanie z Mikołajem

Wyjąt­ko­wa atmos­fe­ra, licz­ni goście, wystę­py i wor­ki pre­zen­tów. Tak naj­kró­cej moż­na by scha­rak­te­ry­zo­wać  dzi­siej­szy dzień w naszej szko­le. Zaczę­ło się od odwie­dzin Pani Hen­ry­ki Soko­łow­skiej – pre­zes TPD OM w Wie­ru­szo­wie, któ­rej towa­rzy­szy­li wolon­ta­riu­sze ze szko­ły śred­niej. Wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa, przy naszej szko­le dzia­ła szkol­ne koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci. Oczy­wi­ście nie oby­ło się bez pre­zen­tów i życzeń. Wśród słod­ko­ści zna­la­zła się tak­że rózga, ale miej­my nadzie­ję, że będzie słu­ży­ła tyl­ko jako ozdo­ba. W ocze­ki­wa­niu na Miko­ła­ja nastą­pi­ło tak­że roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su pla­stycz­ne­go ogło­szo­ne­go przez samo­rząd uczniow­ski pt. „Mój Miko­łaj”, na któ­ry wpły­nę­ło  aż 40 prac. Nie­wąt­pli­wą zwy­cięż­czy­nią zosta­ła Pau­li­na Strze­lec­ka z kla­sy VI, któ­ra zebra­ła naj­więk­szą ilość gło­sów. Dru­gie miej­sce przy­pa­dło  Ada­mo­wi Lisiec­kie­mu z kla­sy I, a trze­cie miej­sce zaję­ła Hania Zna­mi­row­ska z kla­sy IV. Nad­szedł jed­nak moment, kie­dy w koń­cu poja­wił się On- Miko­łaj, chy­ba naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ny w tym dniu gość. Naj­pierw odwie­dził tych naj­młod­szych, czy­li 3–4-latki, na któ­rych cze­ka­ła jesz­cze jed­na nie­spo­dzian­ka w posta­ci zaprzy­jaź­nio­nej wróż­ki Kata­rzy­ny Gasz­tych (malo­wa­nie twa­rzy i balo­no­we zwie­rząt­ka). Póź­niej zawi­tał do szko­ły, aby każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło w tym dniu pre­zent. W wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę  wpro­wa­dzi­li wszyst­kich ucznio­wie klas IV-VIII w przed­sta­wie­niu pt. ”Skąd św. Miko­łaj bie­rze pre­zen­ty?”.  Kla­sy zadba­ły o to, żeby  gość miło spę­dził  czas, dla­te­go popi­som i wystę­pom nie było koń­ca. Gdy każ­dy został obda­ro­wa­ny, była wspól­na foto­gra­fia z Miko­ła­jem i życze­nia, aby w przy­szłym roku zno­wu się spo­tkać.