Home » Rok szkolny 2017/2018 » Sukces drugoklasistów

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukces drugoklasistów

Ucznio­wie kla­sy II wzię­li udział w woje­wódz­kim kon­kur­sie „Waria­cje owo­co­wo-warzyw­ne’’ zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Agen­cję Ryn­ku Rol­ne­go w Łodzi. Pod kie­run­kiem wycho­waw­czy­ni Boże­ny Kamiń­skiej wyko­na­li pra­cę kon­kur­so­wą w posta­ci fil­mu nawią­zu­ją­ce­go do hasła prze­wod­nie­go kon­kur­su „Waria­cje owo­co­wo-warzyw­ne’’ i zdo­by­li II miej­sce.

Kon­kurs miał na celu pro­pa­go­wa­nie zasa­dy zdro­we­go żywie­nia oraz kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych nawy­ków żywie­nio­wych wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych na obsza­rze woje­wódz­twa łódz­kie­go. Nagro­dy – dro­na i indy­wi­du­al­ne nie­spo­dzian­ki dla każ­de­go ucznia wrę­czy­ła Gra­ży­na Czy­żak- zastęp­ca dyrek­to­ra Kra­jo­we­go Ośrod­ka Wspar­cia Rol­nic­twa Oddział Tere­no­wy w Łodzi.