Home » Rok szkolny 2015/2016 » Sukcesy uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016

Imię i nazwi­sko
ucznia
Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce
Filip Dęb­ski
Maciej Bublik
Maciej Żurek
Klau­diusz Ida­siak
Piotr Mro­żek
Szy­mon Gabas
Miko­łaj Soj­ka
Tur­niej o Puchar Pre­mie­ra RP
w Pił­ce Noż­nej
gmi­na II
Kon­rad Dąbik
Szy­mon Poda­wacz
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych
gmi­na I
III
Kon­rad Dąbik Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych powiat II
Maria Puchal­ska
(bieg na 50 m,
rzut piłecz­ką palan­to­wą)
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat II

II

Kamil Malik
(bieg na 400m)
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat VI
Mał­go­rza­ta Dąbik
(bieg na 400m)
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat IV
Maciej Sowa
(bieg na 400 m)
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat III
Karo­li­na Kał­muk
(rzut piłecz­ką palan­to­wą)
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat VI
Kon­rad Dąbik
(bieg na 1000 m)
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat III
Oli­wia Soj­ka
(rzut piłecz­ką palan­to­wą)
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat II
Szy­mon Poda­wacz
(bieg na 60m,
rzut piłecz­ką palan­to­wą)
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat III

IV

Oli­wier Sem­ba Kon­kurs Plastyczny„Krajobraz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go” powiat I
Han­na Zna­mi­row­ska Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny „Bez­piecz­ne waka­cje” ogól­no­pol­ski II
Nata­lia Sowa Powia­to­wy Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go powiat III
Piotr Mro­żek
Wik­to­ria Mały­ska
Mate­usz Krzy­ża­now­ski
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej gmi­na I
II
III
Piotr Mro­żek
Wik­to­ria Mały­ska
Mate­usz Krzy­ża­now­ski
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej powiat I
IV
V
Kac­per Kos
Wik­to­ria Cichosz
Urszu­la Łukow­ska
Tur­niej BRD powiat I
Szy­mon Poda­wacz
Kon­rad Dąbik
Maciej Żurek
Klau­diusz Ida­siak
Miko­łaj Soj­ka
Oli­wier Woj­na­row­ski
Gmin­ne Zawo­dy w Czwór­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym gmi­na III
Kamil Malik
Jakub Poda­wacz
Filip Dęb­ski
Maciej Sowa
Maciej Bublik
Alan Fro­nia
Gmin­ne Mistrzo­stwa Szkół w Trój­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym chłop­ców gmi­na II
Kamil Wyder
Klau­diusz Sto­lar­ski
Bieg przed­szko­la­ków kate­go­ria 5‑latki gmi­na I
II
Anna Bia­łek
Sta­ni­sław Lewik
Bieg przed­szko­la­ków kate­go­ria 4‑latki gmi­na I
II
Dawid Szcze­pań­ski Bieg przed­szko­la­ków kate­go­ria 3‑latki gmi­na III
Han­na Zna­mi­row­ska Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny „Pocz­tów­ka do auto­ra” ogól­no­pol­ski I
Han­na Zna­mi­row­ska Naj­pięk­niej­sze wier­sze Jana Brze­chwy gmi­na II
Ame­lia Rzep­ka Mój wyma­rzo­ny domek dla lalek ogól­no­pol­ski wyróż­nie­nie
Maria Puchal­ska
Dawid Szczer­buk
Woj­ciech Sku­pień
Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny „Ars Astro­no­mi­ca” mię­dzy­na­ro­do­wy III
Tomasz Kos
Zofia Paw­lak
Kon­kurs Pla­stycz­ny „Waka­cje pod żagla­mi” ogól­no­pol­ski wyróż­nie­nie
Tomasz Kos Powia­to­wy kon­kurs pla­stycz­ny „Nie pal! Dbaj o moje i swo­je zdro­wie” powiat II
Patryk Olszo­wiak I Powia­to­wy kon­kurs języ­ka angiel­skie­go klas III powiat II
Nata­lia Sowa Powia­to­wy kon­kurs mate­ma­tycz­ny „Potycz­ki mate­ma­tycz­ne” powiat I
Wik­to­ria Mały­ska Powia­to­wy kon­kurs proz­dro­wot­ny „Zamiast dym­ka Wita­min­ka” powiat II
Kac­per Kos
Ame­lia Rzep­ka
Domi­ni­ka Zie­liń­ska
Powia­to­wy kon­kurs języ­ka angiel­skie­go „We can do” powiat III
Hubert Szcze­pań­ski
Kor­ne­lia Figiel
Wik­to­ria Mały­ska
Piotr Mro­żek
Gmin­ny Kon­kurs Eko­lo­gicz­ny „Na tro­pie dzi­kich skła­do­wisk śmie­ci” gmi­na II
Adam Sztuc­ki
Nata­lia Sowa
Maria Puchal­ska
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go Mel­ting Pot
kate­go­ria – kla­sa II
kate­go­ria – kla­sa IV
kate­go­ria- kla­sa III
ogól­no­pol­ski I
I
II
Michał Wró­bel
Anna Zna­mi­row­ska
Wik­to­ria Cichosz
XIII Powia­to­wy Kon­kurs Eko­lo­gicz­ny
„ … otwórz oczy na świat”
powiat I
II
I (kat. IV-VI)
Wik­to­ria Cichosz Gmin­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny „W kro­pel­ce wody” gmi­na III