Home » Rok szkolny 2011/2012 » Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2011/2012

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2011/2012

Imię i nazwi­sko
ucznia
Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce
Tomasz Kos „Aniel­ski kon­kurs pla­stycz­ny”
w kate­go­rii przed­szko­la
powiat I
Wik­to­ria Cichosz „Aniel­ski kon­kurs pla­stycz­ny”
w kate­go­rii „Anioł”
powiat III
Klau­dia Gar­cza­rek „Aniel­ski kon­kurs pla­stycz­ny”
w kate­go­rii „Big Anioł”
powiat II
Woj­ciech Dęb­ski „Aniel­ski kon­kurs pla­stycz­ny”
w kate­go­rii „Big Anioł”
powiat III
Mar­ta Grusz­ka „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go”
kon­kurs pla­stycz­no-foto­gra­ficz­ny
powiat II
Alek­san­dra Strzel­czyk „Bez­piecz­ny prze­jazd”
kon­kurs pla­stycz­ny
regio­nal­ny I
Mar­ta Grusz­ka „Bez­piecz­ny prze­jazd”
kon­kurs pla­stycz­ny
regio­nal­ny II
Szy­mon Gabas „Bez­piecz­ny prze­jazd”
kon­kurs pla­stycz­ny
regio­nal­ny III
Gra­ży­na Mizga­ła
Mar­ta Kowa­liń­ska
Domi­nik Kos
XI Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­czy
gmin­ny II
Alek­san­dra Strzel­czyk Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
gmin­ny I
Mar­ta Kowa­liń­ska Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
gmin­ny II
Nata­lia Smo­ra­wa Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
gmin­ny III
Mar­ta Kowa­liń­ska Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
powia­to­wy II
Nata­lia Smo­ra­wa Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
powia­to­wy III
Mar­ta Gabas Gmin­ny Kon­kurs
Przy­rod­ni­czo-Eko­lo­gicz­ny
gmin­ny III
Tomasz Kos „Aniel­ski
kon­kurs pla­stycz­ny”
powia­to­wy I
Klau­dia Gar­cza­rek „Aniel­ski
kon­kurs pla­stycz­ny”
powia­to­wy II
Alek­san­dra Strzel­czyk „Bez­piecz­ny
prze­jazd”
regio­nal­ny I
Mar­ta Grusz­ka „Bez­piecz­ny
prze­jazd”
regio­nal­ny II
Mar­ta Grusz­ka „Kra­jo­braz Powia­tu
Wie­ru­szow­skie­go”
powia­to­wy II
Mar­ta Grusz­ka „Talerz
zdro­wia”
gmin­ny II
Mar­ty­na Kik Powia­to­wy Kon­kurs
„Stro­ik Wiel­ka­noc­ny”
powia­to­wy I
Jakub Poda­wacz Powia­to­wy Kon­kurs Wiel­ka­noc­ny
„Pisan­ka”
powia­to­wy II
Mał­go­rza­ta Dąbik „Czy­tel­nik
Roku 2011”
powia­to­wy II
Klau­dia Gar­cza­rek Kon­kurs Wiel­ka­noc­ny
„Stro­ik Wiel­ka­noc­ny”
powia­to­wy II
Bar­tosz Porasz­ka
Szy­mon Wal­czak
Domi­nik Kos
Seba­stian Trze­ciak
Bar­tosz Żurek
Bła­żej Kania
Jakub Sikor­ski
Mate­usz Woj­na­row­ski
Orli­ko­wa
Liga Mistrzów
gmin­ny III
Kon­rad Dąbik „Czy­tel­nik
Roku 2011”
powia­to­wy I
Wik­to­ria Cichosz „Aniel­ski
Kon­kurs Pla­stycz­ny”
powia­to­wy III
Wik­to­ria Cichosz Powia­to­wy Kon­kurs Wiel­ka­noc­ny
„Big Jajo”
powia­to­wy III
Wik­to­ria Cichosz V Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go
„Mel­ting Pot”
ogól­no­pol­ski I
Mate­usz Woj­na­row­ski Woje­wódz­ki Kon­kurs
„Uro­ki mojej miej­sco­wo­ści”
woje­wódz­ki II
Kac­per Kos
Miko­łaj Soj­ka
Wik­to­ria Mały­ska
Julia Cibor­ska
Piotr Mro­żek
Powia­to­wy Kon­kurs
„Pio­sen­ka o zdro­wiu”
powia­to­wy I
Kac­per Kos
Wik­to­ria Mały­ska
Festi­wal
„Pio­sen­ka z baj­ki”
powia­to­wy I
Mar­ta Gabas V Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go
„Mel­ting Pot”
ogól­no­pol­ski II
Wik­to­ria Trze­ciak V Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go
„Mel­ting Pot”
ogól­no­pol­ski III
Mar­ta Gabas Powia­to­wy Kon­kurs
„List do kobie­ty palą­cej”
powia­to­wy I
Mar­ta Gabas Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Astro­no­micz­nym
„Ars Astro­no­mi­ca”
mię­dzy­na­ro­do­wy I