Home » Rok szkolny 2017/2018 » Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Imię i nazwi­sko
ucznia
Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce
Anna Bia­łek
Kari­na Tobo­ła
Maria Puchal­ska
Zuzan­na Sku­pień
Krzysz­tof Śpi­giel
Jakub Poda­wacz
Nor­bert Sto­lar­ski
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce
powiat I – bieg na 40 m.
I – bieg na 50 m.
I – bieg na 60 m.
II – skok w dal
IV – rzut PP
V – rzut PP
IV – bieg na 60 m.
V – skok w dal
V – bieg na 60 m.
Kla­sa II „Waria­cje owo­co­wo – warzyw­ne” woje­wódz­two II
Oli­wier Sem­ba Kra­jo­braz powia­tu wie­ru­szow­skie­go powiat I
Mar­ty­na Kik
Karo­li­na Kał­muk
Mał­go­rza­ta Dąbik
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
w Teni­sie Sto­ło­wym Dziew­cząt
gmi­na II
Jakub Poda­wacz
Filip Dęb­ski
Maciej Sowa
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów
w Teni­sie Sto­ło­wym Chłop­ców
gmi­na III
Maciej Bublik
Jakub Poda­wacz
Miko­łaj Soj­ka
Piotr Mro­żek
Szy­mon Gabas
Mistrzo­stwa Powia­tu
Wie­ru­szow­skie­go
w Teni­sie Sto­ło­wym
powiat II
Mar­ty­na Kik
Karo­li­na Kał­muk
Mał­go­rza­ta Dąbik
Pół­fi­na­ły Woje­wódz­twa
Łódz­kie­go
w Teni­sie Sto­ło­wym
Dziew­cząt
rejon VII
Adam Sztuc­ki
kate­go­ria kl.IVPatryk Olszo­wiak
kate­go­ria kl. VNa­ta­lia Sowa
kate­go­ria kl. VIKor­ne­lia Figiel
kate­go­ria kl. VII
Gmin­ny Kon­kurs
Wie­dzy o Kra­jach
Anglo­ję­zycz­nych
gmi­na III

III

II

III

Zofia Paw­lak „Aktyw­ne spę­dza­nie cza­su”
– kon­kurs foto­gra­ficz­ny
powiat I
Han­na Zna­mi­row­ska „Rey­mont jak żywy”
— kon­kurs pla­stycz­ny
gmi­na I
Nata­lia Sowa
Mar­ty­na Kik
Kry­stian Kik
Piotr Mro­żek­Ma­te­usz Krzy­ża­now­ski
Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
gmi­na I — kat. kl. IV-VI
II- kat. kl. IV-VI
V- kat. kl. IV-VI
IV- kat. kl.VII-gimnazjum
V- kat. kl.VII-gimnazjum
Adam Sztuc­ki
Maria Puchal­ska­Na­ta­lia Sowa
Powia­to­wy Kon­kurs
Języ­ka Angiel­skie­go
powiat I – kat. kl.IV
III – kat. kl.V
V – kat. kl.VI
Nata­lia Sowa Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
powiat I
Adam Lisiec­ki

Kor­ne­lia Figiel

Naj­pięk­niej­sza ozdo­ba
wiel­ka­noc­na
powiat I – w kate­go­rii przed­szko­la

I – w kate­go­rii szko­ły

Hubert Szcze­pań­ski Gmin­ny Kon­kurs
Języ­ka Angiel­skie­go kl. V‑VII
gmi­na II
Nata­lia Sowa Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
woje­wódz­two II
Oli­wia Sowa Woje­wódz­ki Kon­kurs
Infor­ma­tycz­ny
woje­wódz­two III
Filip Domań­ski Gmin­ny Kon­kurs
Infor­ma­tycz­ny
gmi­na II
Dawid Szczer­buk
Alan Fro­nia
Jakub Poda­wacz
Maciej Bublik
Kamil Malik
Maciej Sowa
Mistrzo­stwa Gmi­ny
Wie­ru­szów
w Czwór­bo­ju LA
gmi­na II
Alan Fro­nia
Jakub Poda­wacz
Dawid Szczer­buk
Maciej Sowa
Maciej Bublik
Kamil Malik
Mistrzo­stwa Powia­tu
Wie­ru­szow­skie­go
w Czwór­bo­ju LA
powiat II
Adam Sztuc­ki
Nata­lia Sowa
Filip Domań­ski
Powia­to­wy kon­kurs

„Potycz­ki mate­ma­tycz­ne”

powiat I
wyróż­nie­nie­wy­róż­nie­nie
Nata­lia Sowa Ogól­no­pol­ski Tur­niej
Wie­dzy Pożar­ni­czej
kra­jo­wy udział
Han­na Zna­mi­row­ska Powia­to­wy Kon­kurs
Minia­tu­ry Archi­tek­to­nicz­nej
powiat I
Han­na Zna­mi­row­ska XV Powia­to­wy Kon­kurs Eko­lo­gicz­ny

„…otwórz oczy na świat”

powiat wyróż­nie­nie
Juliusz Woj­na­row­ski Ozdo­ba wiel­ka­noc­na gmi­na I – w kate­go­rii gru­pa młod­sza
Nata­lia Sowa Gmin­ny kon­kurs mate­ma­tycz­ny gmi­na II
Zuzan­na Sku­pień
Han­na Zna­mi­row­ska
Adam Sztuc­ki­Na­ta­lia Sowa
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
Języ­ka Angiel­skie­go
„Mel­ting Pot”
ogól­no­pol­ski IV – kat. kl.III

VI – kat. kl.III

V – kat. kl.IV

VII – kat. kl.VI

Kor­ne­lia Figiel Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Eko­lo­gicz­ny
„EKO-PLANETA”
ogól­no­pol­ski wyróż­nie­nie