Home » Aktualności » Szanowni Państwo,

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szanowni Państwo,

infor­mu­ję, że do 24 maja br. zosta­ła prze­dłu­żo­na prze­rwa w naucza­niu sta­cjo­nar­nym w jed­nost­kach sys­te­mu oświa­ty. Regu­la­cje w tym zakre­sie zosta­ły uję­te w nowe­li­za­cji roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej.

Dodat­ko­wo opu­bli­ko­wa­li­śmy dziś har­mo­no­gram egza­mi­nów. Egza­min ósmo­kla­si­sty zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny od 16 do 18 czerw­ca br.

Zachę­cam rów­nież do śle­dze­nia infor­ma­cji publi­ko­wa­nych na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.gov.pl/edukacja.