Home » Aktualności » Szkolne prawybory

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne prawybory

4 paź­dzier­ni­ka 2019r. dwa dni przed  pra­wy­bo­ra­mi w Wie­ru­szo­wie odby­ły się w naszej szko­le pra­wy­bo­ry dla uczniów klas VII i VIII. Mło­dzi ludzie mie­li moż­li­wość odda­nia gło­su na kon­kret­ne komi­te­ty wybor­cze. Na lek­cjach histo­rii pozna­li poszcze­gól­ne  komi­te­ty wybor­cze oraz ich pro­gra­my.

W pra­wy­bo­rach wzię­ło udział 23 uczniów. Wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co:

Lista nr 1 Komi­tet Wybor­czy Pol­skie Stron­nic­two Ludo­we – 5 gło­sów

Lista nr 2 Komi­tet Wybor­czy Pra­wo i Spra­wie­dli­wość – 8 gło­sów

Lista nr 3 Komi­tet Wybor­czy Soju­szu Lewi­cy Demo­kra­tycz­nej  — 1 głos

Lista nr 4  Komi­tet Wybor­czy Kon­fe­de­ra­cja Wol­ność i Nie­pod­le­głość – 0 gło­sów

Lista nr 5   Koali­cyj­ny Komi­tet Wybor­czy Koali­cja Oby­wa­tel­ska PO N IPL Zie­lo­ni – 8 gło­sów

Lista nr 8  Komi­tet Wybor­czy Wybor­ców Koali­cja Bez­par­tyj­ni i Samo­rzą­dow­cy – 1 głos

Pra­wy­bo­ry były oka­zją do wyra­że­nia swo­ich poglą­dów. Dały  moż­li­wość wypo­wie­dze­nia się w waż­nej dla kra­ju spra­wie. Były praw­dzi­wą lek­cją demo­kra­cji i patrio­ty­zmu.