Home » Aktualności » Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

W stycz­niu br. zor­ga­ni­zo­wa­no szkol­ny tur­niej teni­sa sto­ło­we­go dziew­cząt i chłop­ców z klas IV-VIII. Zawo­dy roz­gry­wa­no w trzech kate­go­riach: w kate­go­rii dziew­cząt klas IV-VIII, w kate­go­rii chłop­ców klas IV-VI oraz w kate­go­rii chłop­ców klas VII-VIII. Rywa­li­za­cja była zacię­ta, a osta­tecz­ne wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co:

w kate­go­rii dziew­cząt klas IV-VIII:

I miej­sce: Kik Mar­ty­na z kla­sy VII

II miej­sce: Kał­muk Karo­li­na z kla­sy VII

III miej­sce: Śliw­ka Julia z kla­sy VI

w kate­go­rii chłop­ców klas IV-VI:

I miej­sce: Sztuc­ki Adam z kla­sy V

II miej­sce: Tęsio­row­ski Maciej z kla­sy VI

III miej­sce: Kik Bar­tosz z kla­sy VI

w kate­go­rii chłop­ców klas VII-VIII:

I miej­sce: Żurek Maciej z kla­sy VIII

II miej­sce: Malik Kamil z kla­sy VII

III miej­sce: Mro­żek Piotr z kla­sy VIII