Home » Rok szkolny 2014/2015 » Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Na pod­sta­wie § 38 ust. 2 Sta­tu­tu Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie sta­no­wią­ce­go załącz­nik do uchwa­ły nr IX/53/2015 Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie z dnia 30 kwiet­nia 2015 r. w spra­wie powo­ła­nia Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie (Dz. Urz. Woj. Łódz­kie­go poz. 2561) zarzą­dza się wybo­ry do Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie na dzień 7 wrze­śnia 2015 r. (ponie­dzia­łek).

Obwiesz­cze­nie Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa z dnia 15 lip­ca 2015 r. (pdf)

Oświad­cze­nie o wyra­że­niu zgo­dy na kan­dy­do­wa­nie na rad­ne­go Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie (pdf)

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy kan­dy­da­ta na rad­ne­go Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie — kaden­cja 2015–2017 (pdf)

Lista popar­cie kan­dy­da­ta na rad­ne­go Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie — kaden­cja 2015–2017 (pdf)