Home » Aktualności » Wyróżnienie dla Szkoły w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wyróżnienie dla Szkoły w Pieczyskach

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zosta­ła wyró­znio­na przez NASK Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy, któ­ry dzia­ła na rzecz roz­wo­ju i bez­pie­czeń­stwa sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej. Poprzez udział szko­ły w pro­gra­mie Ogól­no­pol­skiej Sie­ci Edu­ka­cyj­nej szko­ła dołą­czy­ła do pro­jek­tu OSE­he­ro i zosta­ła doce­nio­na za sto­so­wa­nie i roz­wój nowo­cze­snych tech­no­lo­gii w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym.

Dzia­ła­nia szko­ły w wyko­rzy­sty­wa­niu dostęp­nych narzę­dzi IT w naucza­niu, budo­wa­nie świa­do­mo­ści o pozy­tyw­nym wpły­wie pro­jek­to­we­go ucze­nia się oraz wza­jem­ne­go ucze­nia się uczniów przy­czy­ni­ła się do wpi­sa­nia szko­ły na stro­nę OSEhero.pl. Do gro­na super­nau­czy­cie­li, któ­rzy sta­li się boha­te­ra­mi nowych tech­no­lo­gii w szko­le dołą­czy­ła nauczy­ciel­ka języ­ka angiel­skie­go ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. To jej mądre korzy­sta­nie z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii oraz pasjo­nu­ja­ce lek­cje, któ­rych ucznio­wie nie mogą się docze­kać, zosta­ły wyróż­nio­ne. Wszyst­kie infor­ma­cje o szko­le i wyróż­nio­nych peda­go­gach znaj­du­ją się na stor­nie www.osehero.pl.