Home » Rok szkolny 2018/2019 » „Z książką na walizkach”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Z książką na walizkach”

Już kolej­ny raz w naszej szko­le odby­ło się wyjąt­ko­we spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach VII Łódz­kich Spo­tkań Pisa­rzy z Mło­dy­mi Czy­tel­ni­ka­mi „ Z książ­ką na waliz­kach” . W murach naszej szko­ły gości­ła tym razem pani Agniesz­ka Frą­czek. W bar­dzo cie­ka­wy spo­sób pisar­ka opo­wia­da­ła o swo­jej pra­cy , o spo­so­bie pisa­nia wier­szy dla dzie­ci i o tym, co każ­de­go pisa­rza może zain­spi­ro­wać do napi­sa­nia książ­ki. Duże zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dzi­ły wier­sze czy­ta­ne przez autor­kę, któ­re czę­sto  powo­do­wa­ły wybu­chy śmie­chu wśród uczniów.  Szcze­gól­nie  te wier­sze o kotach, któ­rych w domu nasze­go gościa jest aż dzie­sięć.  Po cie­ka­wych opo­wie­ściach przy­szedł czas na pyta­nia zada­wa­ne przez uczniów. Ilość  pytań świad­czy­ła o tym, że temat opo­wie­ści spodo­bał się wszyst­kim uczest­ni­kom spo­tka­nia.

Jed­nym z ele­men­tów spo­tka­nia był kon­kurs  pla­stycz­ny pt. „Co w tra­wie pisz­czy ?”. Tema­tem prze­wod­nim kon­kur­su była książ­ka pani Agniesz­ki Frą­czek pt. „Zba­ra­nieć moż­na”. Ucznio­wie wyko­ny­wa­li ilu­stra­cje do zabaw­nych wier­szy znaj­du­ją­cych się w tej książ­ce. Autor­ka wybra­ła trzy naj­lep­sze pra­ce: Hani Zna­mi­row­skiej  i Zosi Paw­lak  z kla­sy IV, Emi­lii Jabłoń­skiej z kla­sy VI. Wyróż­nio­ne oso­by dosta­ły nagro­dy książ­ko­we i dyplo­my. Zwy­cię­ska  pra­ca Hani zosta­ła zabra­na do kolej­ne­go eta­pu.

Na koniec spo­tka­nia ucznio­wie mie­li moż­li­wość zaku­pie­nia ksią­żek i otrzy­ma­nia auto­gra­fu autor­ki.