Home » Aktualności » Z tradycją za pan brat

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Z tradycją za pan brat

Andrzej­ki to wspa­nia­ła oka­zja do dobrej zaba­wy, a jed­no­cze­śnie powrót do tra­dy­cji i obrzę­dów ludo­wych. Ten nie­zwy­kły, inny niż wszyst­kie wie­czór, pełen tajem­ni­czych wróżb miał miej­sce w naszej szko­le w czwar­tek 29 listo­pa­da. Ucznio­wie jak co roku bawi­li się na zaba­wie andrzej­ko­wej. Każ­dy uczest­nik andrzej­ko­wych sza­leństw prze­kłu­wał papie­ro­we ser­ca, aby odczy­tać imię swo­jej sym­pa­tii, loso­wał magicz­ne kart­ki bądź loso­wał ciast­ka z wróż­bą. Po wróż­bach był czas na dys­ko­te­kę, na któ­rej nie zabra­kło dobrej muzy­ki i kon­kur­sów z nagro­da­mi ufun­do­wa­ny­mi przez Radę Rodzi­ców.

Impre­za była uda­na, humo­ry dopi­sy­wa­ły, a pozy­tyw­ne wróż­by cze­ka­ją na speł­nie­nie.